Kara za wycięcie drzewa – 2023

Jak już pisaliśmy w naszym wcześniejszym artykule o aktualnie obowiązujących przepisach dotyczących wycinki drzew, żeby zgodnie z prawem usunąć drzewo należy wcześniej zgłosić chęć takiej wycinki (w przypadku osób prywatnych) lub uzyskać zezwolenie (w przypadku firm) od odpowiedniego organu. Co jednak stanie się, gdy z niewiedzy lub przez pomyłkę wytniemy drzewo bez załatwienia niezbędnych formalności? O tym jakie konsekwencje mogą grozić za ten niedozwolony czyn, kto ponosi odpowiedzialność oraz w jaki sposób naliczana jest wysokość kary odpowiemy w poniższym tekście.

kara za wycięcie drzewaBez wcześniejszego zgłoszenia można wycinać:

1) Drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

2) Drzewa owocowe (z wyjątkiem drzew rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków)

Kara za wycinkę może zostać nałożona jedynie wtedy, gdy wytniemy drzewo, którego chęć usunięcia powinniśmy zgłosić, ale nie spełniliśmy tego obowiązku. Za niezgodne z prawem wycięcie drzewa odpowiada zazwyczaj właściciel terenu, na którym ono rosło i to na niego nakładana jest kara pieniężna, dlatego tak ważne jest, żeby zawsze przed przystąpieniem do wycinki upewnić się, czy dopełnione zostały  wszelkie formalności. Nawet gdy właściciel terenu zleci innej osobie lub firmie wycinkę danego drzewa, a okaże się, że nie miał na to zgody, to właśnie on pociągnięty zostanie do odpowiedzialności, a nie wykonawca.  Wyjątek od tej normy stanowi przypadek, gdy drzewo zostanie usunięta przez inny podmiot, bez wiedzy lub zgody posiadacza nieruchomości.

Organem odpowiedzialnym za wymierzenie kary administracyjnej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, których reprezentuje odpowiedni wydział w urzędzie miasta lub gminy. Kara pieniężna może zostać nałożona, za:

– usunięcie drzewa bez odpowiedniego zezwolenia lub bez dokonania wcześniejszego zgłoszenia

– usunięcie drzewa mimo sprzeciwu odpowiedzialnego organu

– usunięcie drzewa bez zgody posiadacza nieruchomości

– zniszczenie drzewa (za zniszczenie drzewa uznaje się m.in. usunięcie ponad 50% gałęzi korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa)

– uszkodzenie drzewa przez przeprowadzenie niewłaściwych prac w obrębie korony

Karę nałożoną przez urząd należy uiścić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja w tej w sprawie stała się ostateczna. W przypadku zniszczenia drzewa istnieje możliwość odroczenia płatności na okres do 5 lat, gdy istnieje szansa, iż roślina mimo uszkodzenia zachowa swoją żywotność. Jeśli drzewo do tego czasu przeżyje, kara zostaje umorzona, jeśli obumrze wtedy należy niezwłocznie uiścić należność. Co warto podkreślić, karę pieniężną można rozłożyć na raty na okres do lat 5.

Wysokość kary za niezgodne z prawem wycięcie drzewa nalicza się mnożąc wysokość opłaty, jaką należałoby wnieść do urzędu za usunięcie tego drzewa, razy dwa. Wysokość takiej opłaty za wycięcie zależy od gatunku drzewa i obwodu jego pnia (więcej na ten temat możesz przeczytać w naszych wcześniejszym artykule – Opłaty za wycinkę drzew – kalkulator).

  WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW I GATUNKÓW DRZEW W ZALEŻNOŚCI OD OBWODU PNIA  
Lp. Obwód pnia drzewa w cm mierzonego na wysokości 130 cm Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew
1 2 3 4 5
kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, platan klonolistny, robinia akacjowa, topola, wierzba brzoza, czeremcha, czereśnia, daglezja, dąb czerwony, glediczja trójcierniowa, jesion, jodła – z wyjątkiem jodły koreańskiej, kasztan jadalny, kasztanowiec – pozostałe gatunki, klon czerwony, klon jawor, klon zwyczajny, lipa, metasekwoja chińska, modrzew, olcha, orzech, sofora chińska, sosna, sumak, świerk, wiąz, wiśnia – z wyjątkiem ałyczy i wiśni wonnej, żywotnik olbrzymi ałycza, ambrowiec balsamiczny, buk pospolity, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, dąb – z wyjątkiem dębu czerwonego, grab pospolity, grusza, jabłoń, jarząb pospolity, klon polny, kłęk amerykański, korkowiec amurski, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb japoński, morwa, orzesznik, rokitnik zwyczajny, surmia, tulipanowiec amerykański, wiśnia wonna cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb – pozostałe gatunki, jodła koreańska, oliwnik, żywotnik zachodni rodzaje i gatunki drzew inne niż wymienione w grupach 1–4
1 do 100 12 25 55 170 25
2 od 100 15 30 70 210 30
 

Jeśli na przykład został wycięty bez zezwolenia buk pospolity o obwodzie pnia na wysokości 130 cm – 124 cm,  za którego wycięcie należałoby uiścić opłatę wysokości 8 680 zł, to wysokość kary wyniesie aż 17 360 zł. Jak widać są to naprawdę wysokie kwoty, dlatego przedstawiciele naszej firmy zawsze przed przystąpieniem do prac upewniają się, czy klienci dokonali wcześniej wszelkich potrzebnych formalności i prosimy o pokazanie decyzji lub zgłoszenia.

Naliczanie kar za uszkodzenie drzewa na skutek niewłaściwych prac w obrębie jego korony wygląda nieco inaczej – karę ustala się w wysokości opłaty za usunięcie drzewa pomnożonej przez 0,6.

Co jednak w przypadku, gdy drzewo zostało usunięte całkowicie, wraz z korzeniami i nie można ustalić jego obwodu oraz gatunku? W tej sytuacji ustawodawca zakłada, iż kara pieniężna naliczona będzie na podstawie „informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego” i powiększona o 50%.

Na szczęście istnieją także sytuacje, w których kara administracyjna za wycięcie drzewa może zostać obniżona. Gdy nielegalnie usuniemy drzewo, które było martwe lub nie rokowało szansy na przeżycie, stanowiło złom (drzewo, którego pień uległ złamaniu w skutek czynników naturalnych) lub wywrot (drzewo, wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych) kara zostaje obniżona o 50%. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogą umorzyć 50% kary osobom prywatnym, które na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej usunęły, zniszczyły lub uszkodziły drzewo, i osoby te znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, a dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kara za wycięcie drzewa może być także całkowicie zniesiona, jeśli zostało ono usunięte w okolicznościach „wyższej konieczności”.

 

Podsumowanie:

1) za niezgodne z prawem wycięcie drzewa odpowiada zazwyczaj właściciel terenu, na którym ono rosło

2) kara administracyjna może zostać nałożona za:

– usunięcie drzewa bez zezwolenia lub bez dokonania zgłoszenia

– usunięcie drzewa mimo sprzeciwu odpowiedzialnego organu

– usunięcie drzewa bez zgody posiadacza nieruchomości

– zniszczenie drzewa

– uszkodzenie drzewa przez przeprowadzenie niewłaściwych prac w obrębie korony

3) wysokość kary to dwukrotność opłaty za wycinkę drzewa

4) gdy ustalenie obwodu i gatunku usuniętego drzewa jest niemożliwe, gdyż pień został wykarczowany, kara zostanie powiększona o 50%

5) kara zostanie obniżona o 50% w przypadku usunięcie drzewa martwego, nierokującego szans na przeżycia, złomu lub wywrotu

osobom w trudnej sytuacji materialnej, odpowiedni organ może umorzyć o 50% wysokość kary

 

Przeczytaj także:

Jak zgłosić zamiar usunięcia drzewa?

Usuwanie wiatrołomów – przepisy 2023

Aktualne przepisy dotyczące wycinki drzew 2023

Czy w okresie lęgowym ptaków można wycinać drzewa?

Wycinka krzewów – aktualne przepisy 2023

Aktualne przepisy dotyczące pielęgnacji drzew – 2023

Opłaty za wycinkę drzew – kalkulator

Cena za wycięcie drzewa – od czego zależy?

 

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!